PRAWO CYWILNE


 • doradztwo prawne
 • przygotowanie projektów umów
 • zastępstwo procesowe przed sądami
 • prawo spółdzielcze i lokalowe
 • obsługa wierzytelności, w tym kierowanie wezwań do zapłaty
 • zasiedzenie, naruszenie posiadania

 

PRAWO SPADKOWE


 • pomoc prawna oraz prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku,zachowek oraz dział spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku oraz odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe
 • zniesienie wspólności majątku spadkowego
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego

 

PRAWO RODZINNE


 • sprawy rozwodowe
 • sprawy alimentacyjne
 • podział majątku wspólnego
 • sprawy dotyczące opieki nad dziećmi
 • władza rodzicielska
 • ubezwłasnowolnienie

 

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIE


 • umowy licencyjne
 • umowy o przeniesienie praw autorskich
 • ochrona praw autorskich
 • ochrona dobrego imienia klienta
 • ochrona znaków towarowych

 

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE


 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • opiniowanie projektów umów
 • negocjacje kontraktów
 • doradztwo prawne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • sporządzanie opinii prawnych

 

PRAWO PRACY


 • doradztwo w sprawach dotyczących stosunku pracy
 • opiniowanie umów o pracę, kontraktów, regulaminów i innych wewnętrznych przepisów prawa pracy
 • sprawy dotyczące nawiązania, zmiany i rozwiązania umów o pracę
 • dochodzenie odszkodowań

 

PRAWO TRANSPORTOWE


 • obsługa przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych
 • pomoc prawna przy zawieraniu umów transportowych
 • zastępstwo procesowe w sporach wynikłych z prowadzenia działalności transportowej

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE


 • doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej
 • sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego

 

PRAWO KONSUMENCKIE


 • opiniowanie umów i regulaminów świadczenia usług pod kątem ochrony praw konsumenta
 • prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 • upadłość konsumencka

 

ODSZKODOWANIA


 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia, w szczególności z tytułu obrażeń ciała, rozstroju zdrowia i śmierci osoby bliskiej oraz naruszenia dobra osobistego
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu uszkodzenia pojazdów, w tym zwrot kosztów za wynajem pojazdu zastępczego
 • wypadki przy pracy